Ponomarev

N/A × Palitra

Grey Purebred Arabian Stallion

Pedigree

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Palitra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notable Progeny

Khadraj NA+++/Ponomarev xKhatreena NA

Follow us on Instagram